《Love Hurts》爱太伤人-不听后悔的专辑

《Love Hurts》-爱太伤人-不听后悔的专辑《Love Hurts》
1.Strengemusikken – Love Hurts
2.Strengemusikken – The Water Is Wide
3.Strengemusikken – Wandering
4.Strengemusikken – Something ‘Bout You
5.Strengemusikken – Louise
6.Strengemusikken – Bartender’s Blues